Мултикаст Пренос

Мултикаст Пренос

Мултикаст услугата дава възможност Участниците да използват своите портове за пренос на видео и аудио съдържание. Услугата е с добавена стойност и се реализира чрез multicast VLAN-и.

Необходими са две страни - Участници, за да бъде предоставена Услугата:

  • Multicast източник– Участник, който притежава всички авторски права върху съдържанието (multicast source VLAN)
  • Multicast получател– Участник, който иска да получи съдържанието (multicast receiver VLAN)


BIX.BG предоставя система за оторизация, намираща се на адрес my.bix.bg, чрез която се реализира оперативната процедура за стартиране на преноса на съдържанието:

  • Оторизиран представител на Мulticast източник изпраща заявка “Allow” до определен Мulticast получател;
  • Оторизиран представител на Мulticast получател изпраща заявка “Join” за получаване на съдържанието;

Процедурата е визуализирана на схемата по-долу:

 

Прилагайки принципа на неутралитет BIX.BG дава възможност на Участници да изпълняват ролята на Мulticast кериъри - да обслужват множество получатели или източници на съдържание чрез своите портове в BIX.BG.

Функционалната схема на Мulticast кериър е дадена по-долу:

Точките на достъп на мрежата на BIX.BG може да видите тук.